Nadzorni odbori je nadzorno tijelo stranke. Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko poslovanje stranke i o tome za svaku kalendarsku godinu podnosi izvješće predsjedništvu, te pazi da poslovanje stranke bude u skladu sa zakonom. Nadzorni odbor se sastoji od tri člana. Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira i razrješava Skupština Stranke običnih ljudi na rok od četiri godine.

Članovi Nadzornog odbora Podružnice:

  • Franci Turk
  • Ivan Pavlačić
  • Josipa Perušić