PODRUŽNICA

Podružnica je temeljna organizacijska jedinica HNS-a koja se osniva za područje općine ili grada. U gradu Zagrebu podružnice se osnivaju za područje gradske četvrti.

Za osnivanje podružnice HNS-a nužno je 10 (deset) članova (članica) HNS-a.

Zapisnici s osnivačke skupštine podružnice upućuju se u Središnji ured HNS-a, koji je dužan registrirati podružnicu pri nadležnom tijelu državne uprave.

Podružnice djeluju samostalno u skladu sa Statutom i Programom HNS-a, deklaracijama i odlukama viših tijela HNS-a, promičući ciljeve i načela  te ostvarujući programsku politiku HNS-a neposrednim djelovanjem svojih članova (članica).

Podružnica nema status pravne osobe i djeluje temeljem ovlaštenja, sukladno Statutu i odlukama nadležnih tijela HNS-a.

Podružnice samostalno odlučuju o međustranačkim dogovorima o suradnji i zajedničkim nastupima na izborima, na području svoje jedinice lokalne samouprave, u skladu s općom politikom HNS-a.

Na području svoje jedinice lokalne samouprave podružnice samostalno sastavljaju liste i određuju kandidate (kandidatkinje) i zamjenike (zamjenice) kandidata (kandidatkinja) HNS-a za općinske načelnike (načelnice), gradonačelnike (gradonačelnice) i za izbore u predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave te predlažu kandidate (kandidatkinje) za izbore članova predstavničkih tijela na ostalim razinama i njihove zamjenike, u skladu sa Statutom.

Predsjedništvo HNS-a, uz konzultacije s predsjedništvom nadležne županijske organizacije, može sastaviti liste i odrediti kandidate (kandidatkinje) i zamjenike (zamjenice) kandidata (kandidatkinja) iz stavka 2. prethodnog članka, ukoliko podružnica ne postoji ili je predsjedništvo podružnice raspušteno.

Svaki član (članica) HNS-a pripada jednoj od podružnica HNS-a.

U općinama, odnosno gradovima u kojima ne postoji podružnica, članovi (članice) HNS-a pripadaju podružnici u najbližoj jedinici lokalne samouprave.

U slučaju preseljenja iz mjesta stanovanja, član (članica) se odjavljuje u matičnoj podružnici i prijavljuje se podružnici novoga mjesta stanovanja te se uključuje u njezin rad.

Podružnica osniva ogranak na području mjesne samouprave u svojoj jedinici lokalne samouprave (mjesni odbor, gradska četvrt, gradski kotar).

Tijela podružnice HNS-a jesu:

 • skupština;
 • predsjedništvo podružnice;
 • koordinacija predsjednika (predsjednica) ogranaka;
 • predsjednik (predsjednica) te  
 • nadzorni odbor.

Podružnica ima dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri čijemu se izboru preporučuje voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.

Sva tijela podružnice, osim predsjednika (predsjednice), u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.

Podružnice HNS-a mogu osnivati i druga tijela ukoliko to nije u suprotnosti sa Statutom i političkim načelima HNS-a.

Skupština podružnice

(1) Skupština je najviše tijelo podružnice i najviše političko tijelo HNS-a na području jedinice lokalne samouprave.

(2) U podružnicama koje imaju manje od 200 (dvjesto) članova (članica), skupštinu čine svi  članovi (članice) podružnice.

(3) Podružnice koje imaju više od 200 (dvjesto) članova (članica) mogu organizirati skupštinu prema predstavničkom načelu, ukoliko imaju osnovane sve ogranke, pri čemu su dužne od Središnjeg ureda HNS-a ishoditi potvrdu, potpisanu od glavnog tajnika HNS-a, da su ispunjeni svi potrebni uvjeti za održavanje skupštine prema predstavničkom načelu.

(4) U podružnicama koje organiziraju skupštinu prema predstavničkom načelu, ogranci biraju po jednog predstavnika (predstavnicu) za skupštinu podružnice na svakih započetih 10 članova ogranka.

(5) Preporučuje se da 20% predstavnika skupštine podružnice čine članovi (članice) mlađi od 30 godina, a 40% pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola u strukturi članstva.

(6) Neovisno o broju članova, u sastavu skupštine podružnice nalaze se ovi članovi podružnice:

 • predsjednik (predsjednica) i potpredsjednici podružnice;
 • predsjednici (predsjednice) ogranaka;
 • saborski zastupnici iz redova HNS-a;
 • općinski načelnici (načelnice), gradonačelnici (gradonačelnice), župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice) te
 • članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz redova HNS-a.

Skupština podružnice donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 članova (članica) skupštine.

Ukoliko je skupština podružnice organizirana prema predstavničkom načelu pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje natpolovična većina članova skupštine.

Sjednica skupštine podružnice može biti izborna ili izvještajno-tematska.

Izvještajno-tematska sjednica skupštine održava se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Izborna sjednica skupštine održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno u roku od najviše 5 (pet) mjeseci od objave službenih rezultata redovitih izbora za članove predstavničkog tijela jedince lokalne samouprave.

Sjednicu skupštine saziva i njome predsjedava predsjednik (predsjednica) podružnice, temeljem odluke predsjedništva podružnice.

Ukoliko sjednica skupštine podružnice nije održana više od godinu dana, predsjednik (predsjednica) županijske organizacije, temeljem odluke predsjedništva županijske organizacije, saziva izbornu sjednicu skupštine u roku od 60 dana od proteka godine dana.

Poziv na sjednicu skupštine podružnice, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, upućuje se svim članovima (članicama) skupštine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije održavanja skupštine podružnice.

Pri upućivanju poziva rabi se ažurirani popis članova (članica) HNS-a iz Registra članova koji vodi Središnji ured HNS-a, potpisan od strane glavnog tajnika HNS-a, a koji ne smije biti stariji od 5 (pet) dana na dan upućivanja poziva.

Iznimno, na zahtjev 1/5 (jedne petine) članova (članica) podružnice, predsjedništva županijske organizacije, Središnjeg odbora HNS-a ili Predsjedništva HNS-a, predsjednik (predsjednica) podružnice dužan (dužna) je sazvati izvanrednu skupštinu podružnice u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice skupštine.

Ukoliko predsjednik (predsjednica) podružnice ne sazove sjednicu skupštine u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) županijske organizacije, temeljem odluke predsjedništva županijske organizacije, saziva sjednicu skupštine bez odgode. U tom slučaju sjednica skupštine je izborna.

Skupština podružnice:

 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu podružnice i njezinih tijela;
 • utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada podružnice i njezinih tijela;
 • razmatra i usvaja izvješće o financijskom poslovanju podružnice;
 • donosi odluku o broju članova (članica) i sastavu predsjedništva podružnice;
 • tajnim glasovanjem u odvojenim postupcima bira predsjednika (predsjednicu), dva potpredsjednika (potpredsjednice), članove (članice) predsjedništva i nadzornog odbora podružnice;
 • bira po jednog predstavnika podružnice za županijsku skupštinu na svakih započetih 35 (trideset i pet) članova (članica) podružnice, počevši od broja 35 (trideset i pet);
 • bira predstavnike podružnice za županijsku skupštinu prema ostvarenom izbornome rezultatu na lokalnim izborima, sukladno odredbama Statuta;
 • bira po jednog predstavnika (predstavnicu) podružnice za Sabor HNS-a, na svakih započetih 50 (pedeset) članova (članica) podružnice, počevši od broja 50 (pedeset);
 • po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela podružnice;
 • donosi poslovnik o svojem radu te
 • obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

Predsjednik (predsjednica) podružnice

(1) Predsjednik (predsjednica) podružnice predstavlja podružnicu u skladu sa Statutom i programskim načelima HNS-a.

(2) Predsjednik (predsjednica) podružnice:

 • organizira rad podružnice;
 • radi na unapređenju organizacije i ustroja podružnice, povećanju broja članova i edukaciji članstva;
 • potiče i brine se za političko djelovanje i izvršavanje zadaća podružnice;
 • odgovara za materijalno i financijsko poslovanje podružnice, u skladu sa Statutom, Pravilnikom i odlukama nadležnih tijela HNS-a;
 • za materijalno i financijsko poslovanje podružnice odgovoran (odgovorna) je i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske;
 • dužan (dužna) je aktivno poticati uključenje mladih u djelovanje i rad podružnice te
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

(3) U slučaju spriječenosti, predsjednika (predsjednicu) podružnice zamjenjuje jedan od potpredsjednika (potpredsjednica) kojeg on (ona) ovlasti.

(4) Predsjednik (predsjednica) može zadužiti bilo kojeg člana (članicu) podružnice za obavljanje određenih zadataka u radu podružnice.

Predsjedništvo podružnice

(1) Predsjedništvo podružnice čine:

 • predsjednik (predsjednica) podružnice;
 • dva potpredsjednika (potpredsjednice) podružnice;
 • tajnik (tajnica) podružnice;
 • predsjednik (predsjednica) interesnog odbora mladih podružnice;
 • predsjednica ženske inicijative podružnice;
 • općinski načelnik (načelnica), odnosno gradonačelnik (gradonačelnica) i njihovi zamjenici iz redova HNS-a, te u Gradu Zagrebu predsjednici (predsjednice) vijeća gradskih četvrti i njihovi zamjenici (zamjenice);
 • predsjednik (predsjednica) predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, predsjednik (predsjednica) kluba vijećnika HNS-a u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave te
 • 5 – 14 (pet do četrnaest) izabranih članova (članica), sukladno odluci skupštine podružnice.

(2) Iznimno, na prijedlog predsjednika podružnice, predsjedništvo podružnice može kooptirati do 1/3 (jedne trećine) dodatnih članova (članica) u odnosu na postojeći broj članova (članica) predsjedništva.

(3) Ukoliko ne postoji klub vijećnika HNS-a u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, na sjednice predsjedništva pozivaju se vijećnici koji nemaju status članova predsjedništva podružnice.

(4) Preporučuje se da 20% svih članova predsjedništva čine članovi (članice) mlađi od 30 godina, a 40% pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola.

(5) Predsjednik (predsjednica) podružnice po funkciji je predsjednik (predsjednica) predsjedništva podružnice.

(6) Na sjednice predsjedništva podružnice pozivaju se članovi podružnice koji su zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Vlade Republike Hrvatske, državni tajnici, župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice) te pročelnici (pročelnice) iz redova HNS-a.

(7) Članovi (članice) predsjedništva dužni su prisustvovati sjednicama predsjedništva.

Sjednice predsjedništva podružnice, u načelu prije sjednice predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, a najmanje jednom mjesečno, osim tijekom srpnja i kolovoza, saziva predsjednik (predsjednica).

Na zahtjev 1/3 (jedne trećine) članova (članica) predsjedništva podružnice, predsjednik (predsjednica) podružnice dužan (dužna) je sazvati sjednicu predsjedništva u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Obrazloženi zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice predsjedništva podružnice.

Ukoliko predsjednik (predsjednica) podružnice ne sazove sjednicu predsjedništva u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) županijske organizacije saziva sjednicu predsjedništva podružnice.

Sjednicama predsjedništva podružnice predsjedava predsjednik (predsjednica), a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga (nju) potpredsjednik (potpredsjednica) podružnice kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica).

Ukoliko predsjednik (predsjednica) podružnice podnese ostavku, funkciju vršitelja (vršiteljice) dužnosti predsjednika (predsjednice) do izborne skupštine preuzima potpredsjednik (potpredsjednica) podružnice kojeg (koju) za to ovlasti predsjedništvo podružnice.

Predsjedništvo podružnice:

 • upravlja podružnicom između dviju skupština;
 • osmišljava i organizira djelovanje i provođenje politike HNS-a, izvršenje programa te programskih načela i ciljeva;
 • provodi odluke skupštine i drugih nadležnih tijela HNS-a;
 • daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove;
 • potiče omasovljenje članstva;
 • osniva interesne odbore i koordinira njihov rad;
 • utvrđuje kandidate te organizira i provodi izbornu kampanju za izbore općinskog načelnika (načelnice) ili gradonačelnika (gradonačelnice) i njihovih zamjenika (zamjenica) te članove predstavničkog tijela i njihove zamjenike (zamjenice) u svojoj jedinici lokalne samouprave;
 • na prijedlog ogranaka, utvrđuje kandidate za izbor članova tijela mjesne samouprave;
 • odlučuje o koalicijama u svojoj jedinici lokalne samouprave;
 • organizira i potiče dodatno obrazovanje članova podružnice;
 • najmanje jednom u pola godine razmatra rad svojih članova (članica) u tijelima jedinice lokalne samouprave;
 • predlaže kandidate (kandidatkinje) za Hrvatski sabor, župana (županicu) i njihove zamjenike (zamjenice) te članove (članice) predstavničkog tijela područne (regionalne) samouprave i njihove zamjenike u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih tijela HNS-a;
 • utvrđuje kandidate (kandidatkinje) za tijela HNS-a;
 • potiče i organizira promotivne aktivnosti te organizira odnose s javnostima;
 • bira i razrješava tajnika (tajnicu) podružnice;
 • donosi poslovnik o svojem radu;
 • obavlja  druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela Stranke.

Predsjedništvo podružnice donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih  ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnog broja članova (članica) predsjedništva.

Koordinacija predsjednika ogranaka

(1) Koordinaciju predsjednika ogranaka čine svi predsjednici (predsjednice) ogranaka podružnice.

(2) Predsjednik (predsjednica) podružnice saziva i predsjeda koordinacijom predsjednika (predsjednica) ogranaka najmanje jednom u dva mjeseca.

(3) Na sjednice koordinacije pozivaju se članovi mjesnih odbora, gradskih kotareva ili gradskih četvrti iz redova HNS-a, s područja podružnice.

Koordinacija predsjednika ogranaka donosi poslovnik o svojem radu, te prijedloge i smjernice djelovanja i rada u ograncima.

Koordinacija osmišljava i predlaže načine poboljšanja kvalitete života građana na području ogranka.

Nadzorni odbor podružnice

(1) Nadzorni odbor podružnice ima 3 člana (članice).

(2) Predsjednik (predsjednica) podružnice saziva konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora, na kojoj članovi (članice) nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora i donose poslovnik o svojem radu.

(3) Nadzorni odbor podružnice nadzire zakonitost i statutarnost rada podružnice i njezinih tijela te materijalno i financijsko poslovanje podružnice.

(4) Članovi nadzornog odbora podružnice ne mogu biti članovi niti jednoga drugog tijela podružnice, osim skupštine.

(5) Nadzorni odbor podružnice donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova (članica).

(6) Predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice predsjedništva podružnice.

(7) Ukoliko nadzorni odbor prestane djelovati iz bilo kojega razloga, njegove ovlasti do izbora novih članova nadzornog odbora podružnice preuzima  nadzorni odbor nadležne županijske organizacije HNS-a.

OGRANAK

Ogranak se osniva na području jedinice mjesne samouprave (mjesni odbor, gradska četvrt, gradski kotar) ili općine u kojoj ne postoji podružnica HNS-a.

Iznimno, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, podružnica HNS-a može predložiti osnivanje ogranka na području više jedinica mjesne samouprave. Odluku o tome donosi predsjedništvo nadležne županijske organizacije.

Ogranak se osniva u cilju uspostavljanja učinkovite i djelotvorne teritorijalne organizacije Stranke te ostvarivanja politike i programa HNS-a na razini mjesne samouprave.

Ogranak se osniva kad na području mjesnog odbora, gradske četvrti, gradskoga kotara djeluje najmanje 5 (pet) članova (članica) HNS-a. Članovi (članice) ogranka čine njegovu skupštinu. Osnivačku skupštinu ogranka saziva predsjednik (predsjednica) podružnice.

Skupština ogranka bira predsjednika (predsjednicu), potpredsjednika (potpredsjednicu) i tajnika (tajnicu) ogranka, koji su zaduženi za organizaciju i rad ogranka.

U ogranku s više od 15 (petnaest) članova (članica), skupština bira predsjedništvo koje, uz predsjednika (predsjednicu), potpredsjednika (potpredsjednicu) i tajnika (tajnicu) čine još najmanje 2 (dva) člana (članice).

Na sjednice predsjedništva ogranka obvezno se pozivaju članovi tijela mjesne samouprave iz redova HNS-a.

Skupština ogranka donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna trećina) članova (članica) skupštine.

Skupština ogranka:

 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu ogranka i njegovih tijela;
 • utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada ogranka;
 • raspravlja o neposrednim problemima građana na svojem području (male komunalne akcije);
 • predlaže kandidate za izbor članova tijela mjesne samouprave;
 • razmatra rad svojih predstavnika u mjesnom odboru;
 • dogovara akcije na svojemu području;
 • donosi odluku o broju članova (članica) i sastavu predsjedništva ogranka s više od 15 (petnaest) članova (članica);
 • donosi poslovnik o svojem radu;
 • po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela ogranka;
 • obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.

Predsjednik (predsjednica) ogranka:

 • organizira rad ogranka;
 • radi na omasovljenju članstva, unapređenju organizacije i ustroja ogranka;
 • potiče i brine se za političko djelovanje i izvršavanje zadaća ogranka;
 • odgovara za materijalno i financijsko poslovanje ogranka, u skladu sa Statutom, pravilnikom i odlukama nadležnih tijela HNS-a te zakonima Republike Hrvatske;
 • dužan (dužna) je aktivno poticati uključenje mladih u djelovanje i rad ogranka;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.